Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Boys AND Girls BB Practice 4:15 pm
Boys AND Girls BB Practice
Nov 1 @ 4:15 pm – 6:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.4ir98ld1ana9r2od61q35rviap&hs=121
Raleigh PAC 5:30 pm
Raleigh PAC
Nov 1 @ 5:30 pm – 7:00 pm
5:30-5:50 Dinner in Cafeteria 5:50-7:00 PAC Meeting This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.51js7qkbaihm4ss24ogm19e34b&hs=121
Raleigh PAC Meeting 5:30 pm
Raleigh PAC Meeting @ Raleigh Cafeteria
Nov 1 @ 5:30 pm – 7:00 pm
 
2
NS Elementary Assembly-Responsibility 3:15 pm
NS Elementary Assembly-Responsibility
Nov 2 @ 3:15 pm – 3:40 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.7eborooh5588qus5od98av7l27&hs=121
NS Cross Country Party 4:15 pm
NS Cross Country Party @ DECS North Star
Nov 2 @ 4:15 pm – 6:30 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.47fu23s56tee8k4vppubg6t8ac&hs=121
3
4
5
Girls ONLY BB Practice 4:15 pm
Girls ONLY BB Practice
Nov 5 @ 4:15 pm – 6:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.17jnc604qtrh4741t9tgnr8tbn&hs=121
AIPAC 5:30 pm
AIPAC
Nov 5 @ 5:30 pm – 6:30 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/aipac?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.49i6ius50aapnlukdcqcnrr17k&hs=121
6
Boys ONLY BB Practice 4:15 pm
Boys ONLY BB Practice
Nov 6 @ 4:15 pm – 6:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.56nneburjg4q99m67p3pg13pmm&hs=121
7
SLCs – NS & RAL
SLCs – NS & RAL
Nov 7 all-day
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.4fbpmuopv80ghodsqegb246ek4&hs=121
8
1/2 Day School – North Star ONLY
1/2 Day School – North Star ONLY @ DECS North Star
Nov 8 all-day
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.6811atirvied3o3esoivqerara&hs=121
SLCs – NS & RAL
SLCs – NS & RAL
Nov 8 all-day
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.3biagpg2fe1e1bu7oa5thtv9d8&hs=121
Raleigh Veteran’s Day Program 1:30 pm
Raleigh Veteran’s Day Program
Nov 8 @ 1:30 pm – 2:30 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.7do6cdtikq9tm0rqcdb0q4t2fk&hs=121
9
STAFF INSERVICE – No Students
STAFF INSERVICE – No Students
Nov 9 all-day
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.3ggebcb3qblrku5si2sgpebbqu&hs=121
10
11
12
GIRLS only BB practice 4:15 pm
GIRLS only BB practice
Nov 12 @ 4:15 pm – 6:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.293q1qjfgpm5vv5vll6goibnvi&hs=121
North Star PAC Meeting 6:45 pm
North Star PAC Meeting
Nov 12 @ 6:45 pm – 8:00 pm
 
NS PAC 6:45 pm
NS PAC @ DECS North Star, NS
Nov 12 @ 6:45 pm – 8:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/ns-pac?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.4bhv6btsfdmlg0ffsrj75bse8j&hs=121
NS PAC 6:45 pm
NS PAC @ DECS North Star
Nov 12 @ 6:45 pm – 8:00 pm
A212 (Goldsworthy) This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/ns-pac?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.4bhv6btsfdmlg0ffsrj75bse8j&hs=121
PAC Safe & Strong Child Program @ North Star 6:45 pm
PAC Safe & Strong Child Program @ North Star
Nov 12 @ 6:45 pm – 8:00 pm
Room A212 – Goldsworthy This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.7e3a7efmtsn3npsv78v2nr3ub6&hs=121
13
BOYS only BB Practice 4:15 pm
BOYS only BB Practice
Nov 13 @ 4:15 pm – 6:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.2lg6uldr35a2n8op04mqpqpcvg&hs=121
14
Knowledge Bowl Tournament 7:45 am
Knowledge Bowl Tournament @ Mt Iron Northeastern Service Cooperative
Nov 14 @ 7:45 am – 2:45 pm
B. Roper This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.7e83hgbqaaqcbf01phl0g2imdu&hs=121
Boys & Girls BB Practice 4:15 pm
Boys & Girls BB Practice
Nov 14 @ 4:15 pm – 6:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.567ofb1bfnuosn6t0tsui5bfrf&hs=121
15
Boys & Girls BB Practice 4:15 pm
Boys & Girls BB Practice
Nov 15 @ 4:15 pm – 6:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.5e2099d911l0cmq7r2oag0571u&hs=121
Raleigh STEAM Family Night 4:30 pm
Raleigh STEAM Family Night
Nov 15 @ 4:30 pm – Nov 16 @ 6:00 am
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.5chj7vqbgplida2mst51ddn81v&hs=121
16
STAFF INSERVICE – No Students
STAFF INSERVICE – No Students
Nov 16 all-day
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.5vannbpl2r2r4d1u0dp3fkn6fa&hs=121
17
18
19
JA Fall Activities Assembly 2:20 pm
JA Fall Activities Assembly
Nov 19 @ 2:20 pm – 3:40 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.72en8jp3lunl4vtfmdhvspas52&hs=121
GIRLS Only BB Practice 4:15 pm
GIRLS Only BB Practice
Nov 19 @ 4:15 pm – 6:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.6jpa4missbvkqgd6d20c6bq1nv&hs=121
20
BOYS Only BB Practice 4:15 pm
BOYS Only BB Practice
Nov 20 @ 4:15 pm – 6:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.3go193skn1kjll2k7g860c3ao3&hs=121
21
22
THANKSGIVING BREAK
THANKSGIVING BREAK
Nov 22 – Nov 23 all-day
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.17c6lvkpkluc34897uose1iej5&hs=121
23
24
25
26
GIRLS Only BB Practice 4:15 pm
GIRLS Only BB Practice
Nov 26 @ 4:15 pm – 6:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.7j6doo3vnqf1blg7vhfsj5trv1&hs=121
4-H Club North Star 5:30 pm
4-H Club North Star
Nov 26 @ 5:30 pm – 7:00 pm
B. Meyer This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.1sb9t4ugo8q75359klp0gjbqun&hs=121
DPSA Finance 5:30 pm
DPSA Finance @ DECS North Star
Nov 26 @ 5:30 pm – 7:30 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.5bq7p13de9q0sg5jgn5kh51f7n&hs=121
27
BOYS Only BB Practice 4:15 pm
BOYS Only BB Practice
Nov 27 @ 4:15 pm – 6:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.2npddr9vfd2lse2vfbkumk3bmr&hs=121
DPSA Executive Meeting 5:15 pm
DPSA Executive Meeting
Nov 27 @ 5:15 pm – 6:15 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.0b89j513djsrcbutlbpomtrvq4&hs=121
DPSA Board Annual Meeting 6:30 pm
DPSA Board Annual Meeting @ DECS North Star
Nov 27 @ 6:30 pm – 8:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.2g85l7eepiku36ig76r9b1l87o&hs=121
28
Boys & Girls BB Practice 4:15 pm
Boys & Girls BB Practice
Nov 28 @ 4:15 pm – 6:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.69rf9jdt3o7h4be5oe2vhhh5v3&hs=121
29
JA Boys Basketball vs MLWR (Home) 4:30 pm
JA Boys Basketball vs MLWR (Home)
Nov 29 @ 4:30 pm – 6:30 pm
C. Netland/T. Naslund 4:30 – 7th 5:30 – 8th This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.0ocflbi9e3i70s8791vqklo5np&hs=121
JA Girls Basketball vs MLWR (Away) 4:30 pm
JA Girls Basketball vs MLWR (Away) @ Willow River High School
Nov 29 @ 4:30 pm – 6:30 pm
S. Ewen/B. Moon 4:30 – 7th 5:30 – 8th This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.0s0k9dau4utvqki1vktt5l69gk&hs=121
30
NS Elementary Assembly-Compassion 3:15 pm
NS Elementary Assembly-Compassion
Nov 30 @ 3:15 pm – 3:40 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/duluthedison.com/barb-juntune?hceid=ZHVsdXRoZWRpc29uLmNvbV9mYWg4aWI4cHVvYWxzbzBlcTMzYjEyYWkwZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.065cb69rog92fchmig3j5mldls&hs=121